Χρήση 2014

Ισολογισμός     

Πίνακας Γενικής Εκμετάλλευσης

Χρήση 2013  

Ισολογισμός     

Πίνακας Γενικής Εκμετάλλευσης

Χρήση 2012   

Ισολογισμός    

Πίνακας Γενικής Εκμετάλλευσης 

Χρήση 2011   

Ισολογισμός    

Πίνακας Γενικής Εκμετάλλευσης